2017 Liggidih Ikraaroh Bicak Ugtuma Takke Afkanitte Wagittaamal Aysaqiiti Magaalah Xiinissô Luk Walal Gexsite .

Assaki MaacsentalQafar Agatih Rakaakayih Doolatak Magaalâ Daddos Ke Xisnê Biiroy , Magaalol Pilaanih Instityuutuk Tewqe Butta Aysaqiiti Magaalal 2016 Liggidih Ikraarok Abbinos Kusaq Ke Tonnah 2017 Liggidih Ikraaroh Bicak Ugtuma Takke Afkanitte Wagittaamal Aysaqiiti Magaalah Xiinissô Luk Walal Gexsite . 
*********
 

Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisnê Biirok Kee Rakaakayak Magaalol 
Pilaan institutuk Tewqeh tan Ergay Qafar Rakaakayak Magaalool Pilaan institutuk
Naharsi Saqal injeener Zahra Jemalal Miraacimak Aysaqiiti Magaala Xiinisoo Fanah Obteh tan Ergay 
2016 Liggidih ikraarok 9 Alsih Addat Tekkeh tan Taama Abbinte Maca 
Ceelamal Kattata Kee Kusaq Abak 2017 Liggidih ikraaro Bica gulgulussoh Cato yakke Qokol Wagittaamal Aysaqiiti Magaala Xiinisook Miraacimilih Walal gudgud Gexsen. 

Tohuk gamadal yamatumah Yan Ayroral Kadduk Aysaqiiti Magaala Xiinisoo Caddol 2016 liggidih ikraarok Abnissô Kusaaqh Bicsen Adda-fakoot elle Aban Xiqan (Check list) Xayyoysak Baar Le Walal Akkelem Kee Kalah Tan Xiimoomal Axcih
Baxsaluk Magaalâ Plaanih Bica Ke Abnissoy, Ardi Daddosih Miracsentay, Kallaytô Buxah Ayfafay, Saytuunaane Kee Nadaafattay,
Anxaxin Daddosuy, Qarwâ Daddosuy,
Tonnah Kaadu Kafin Guddaafah Mabbux Ke Kaliyyâ Luk Axawah Taniimik Qaku Ke Kulsa Le Gambi Baxisak Ciggiilak Afkanite kah Daffeyseak gexelonumul Tama gudugul Qaddiysen .