2017 Liggidih ikraarot gulgulussoh cato yakke qokol Wagittaamal Abqaala Magaala Xiinisooluk Walal gudgud Gexsen. 


Laqeen Alsak- 9/9/2016i.L.L
Qafar Rakaakaih Doolatak Magaala Daddos Kee Xisne Biiro kee Qafar Rakaakyak Magaalol Pilaan institutuk Fayyale Miraacinul Kilbati Rasuk Abqaala Magaala fanah Obak Qokoluy, kattat Kee Kusaq Abtuh Biirok Tewqeh Tan (Supervision) Buttây
Sanat 2016 Miizaaniyyatih ikraarok 9 Alsih Addat Tekkeh tan Taama Abbinos Maca Ceelaamal Kattat kee kusaq elle gexsak Kee 2017 Liggidih ikraaro Bica gulgulussoh Cato yakke qokol Wagittaamal Anqaala Magaala Xiinisook Miraacinilih Walal gudgud Gexsen.

Ta Walal gudgudul Kilbati Rasuk Magaala Xiinisoo Caddol Sanat 2016 liggidih ikraarok Abnissô Kusaaqah  Massooysak Bicsen Adda-fakoot elle Aban Xiqan (Check list) Xayyoysak Baar Le Walal Elle Aboonu Xiqen.

Tama Walal gudgudul 
tekkeh Tan taamoomik  Qaku Kee gabul kak Maca kinnim Kee tumbuleh tan Coccite Massos Raqteh Tan Alsiteh Taamoomiy elle  Faxximtanalh Akkah gexanal Massoysaanaih Taama Abak Sanat 2027 Liggidih ikraaro Bicte gulgulsol Takkem Faxximtah tan Lafa lafalee taamoomal Barrluk Edde Walalak Taamoomiy Faximtah Tan Caddo Abaxuk Akah Gexanal Afkanl Aysabaxuk Walal gudgud meqeh Tan gurral gexsetak Maacisen.
Ellecaboluy Abqaala Magaala Caddol geytimtah tan Anxaxin Daddosih Taama kee Magaala Buqre taamay Axcih Baxaabaxsale Caxâ-miruute elle yaysubuken Aracal Asscosa kee Taama gufne Aben.